Newsletter Fielmann

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „Karta Family and friends” (dalej jako „Akcja promocyjna”) przez Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535 (dalej „Organizator”). 

II. Czas trwania Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna trwa od dnia 01.07.2022 r. do odwołania.  

III. Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna obowiązuje w stacjonarnych salonach optycznych Organizatora, działających pod marką „Fielmann” na terenie całej Polski (dalej „Salony Optyczne”) oraz sklepie internetowym fielmann.pl. Lista Salonów Optycznych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna, dostępna jest na stronie internetowej: www.fielmann.pl.

IV. Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca posiadaczem karty rabatowej „Family and friends” (dalej „Karta rabatowa”), która w okresie  trwania Akcji Promocyjnej zeskanuje kod QR umieszczony na Karcie rabatowej, dokona zapisu na newsletter Fielmann Sp. z o.o. i złoży w Salonie Optycznym lub na stronie internetowej fielmann.pl zamówienie na jedną parę okularów ze szkłami jednoogniskowymi lub wieloogniskowymi, okularów przeciwsłonecznych lub okularów przeciwsłonecznych z korekcją (dalej „okulary”).

 2. Posiadacz Karty rabatowej uprawniony jest do otrzymania 10% rabatu przy  zakupie okularów, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt IV ust. 1 oraz  w pkt IV ust. 4  niniejszego Regulaminu.

 3. Obliczenie ostatecznej ceny promocyjnej okularów objętej Akcją promocyjną polega na pomniejszeniu jej ceny regularnej o wartość procentową zniżki, tj. o 10%.

 4. Warunkiem otrzymania zniżki w Salonie Optycznym jest okazanie sprzedawcy przed dokonaniem płatności e-maila z kodem rabatowym, otrzymanego przez Uczestnika Akcji promocyjnej po dokonaniu rejestracji do newslettera (dalej: Kod rabatowy).  Warunkiem otrzymania zniżki w sklepie internetowym fielmann.pl jest wpisanie Kodu rabatowego, w polu „kod rabatowy” przy dokonywaniu zakupu.

 5. Kod rabatowy jest jednorazowy i może być wykorzystany tylko do jednego zakupu wyłącznie jednej pary okularów.

 6. Organizator zastrzega, że Karta rabatowa nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać z niej wypłacony ekwiwalent w pieniądzu ani nie jest z niej wydawana reszta.

V. Łączenie Akcji promocyjnej z innymi promocjami

 1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, zniżkami, promocjami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności Akcja promocyjna nie łączy się z ofertą na okulary korekcyjne za 89 zł, ofertą na okulary progresywne za 279 zł i ofertą na okulary przeciwsłoneczne z korekcją za 129 zł.

 2. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) posiadacz Karty rabatowej ma prawo wyboru, czy korzysta z postanowień niniejszej Akcji promocyjnej, czy też uczestniczy w innej promocji.

VI. Odpowiedzialność Organizatora za wady produktu zakupionego w drodze Akcji Promocyjnej

 1. Wszystkie okulary zakupione w ramach Akcji promocyjnej są objęte gwarancją satysfakcji, umożliwiającą zwrot pieniędzy w przypadku, jeśli zakupione okulary nie spełniają oczekiwań.

 2. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi, w szczególności za wady fizyczne. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Organizator wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub nie usunął wady.

 3. Zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady, Uczestnik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażony byłby Uczestnik Akcji poprzez zaspokojenie w inny sposób roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

VII. Reklamacje i adres do korespondencji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można kierować na piśmie na adres Organizatora: Fielmann Sp. z o.o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, lub za pośrednictwem e-mail: serwisklienta@fielmann.com z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji Akcji promocyjnej, jak również poprzez infolinię pod numerem: +48 800 343562.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego; adres do korespondencji; opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądanie.

 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do trzydziestu dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.  

 4. Informacje dotyczące Akcji promocyjnej dostępne są w Salonach Optycznych Organizatora.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535.

 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do  przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego, przy czym podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie:
  a) w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej – zgoda Uczestnika wyrażona poprzez przystąpienie do Akcji promocyjnej i udostępnienie w tym celu swoich danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  b) w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej – zgoda Uczestnika wyrażona poprzez przystąpienie do Akcji promocyjnej i udostępnienie w tym celu swoich danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:  
  a) prawo dostępu do swoich danych,
  b) prawo do sprostowania danych
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
  d) prawo żądania usunięcia danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na warunkach opisanych w regulaminie,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 4. Wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: serwisklienta@fielmann.com. ze wskazaniem tematu maila: „dane osobowe” lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 800 343 562.

 5. Poddanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych uniemożliwi udział Uczestnika w Akcji promocyjnej.

 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 8. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji Promocyjnej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  a) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem;
  b) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  c) dostawcy usług prawnych i doradczych, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne). 

 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.

 10. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w terminie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 12. Postanowienia Regulaminu nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki, związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji Promocyjnej (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy sprzedaży okularów korekcyjnych lub wykonania badania wzroku w ramach działalności Organizatora).

IX. Postanowienia końcowe

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.