• moje konto
  • Okulary
  • Okulary przeciwsłoneczne
  • Soczewki kontaktowe
  • Porady
  • Usługi

  Regulamin karty rabatowej

  „Family and friends”

  I. Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „Karta Family and friends” (dalej jako „Akcja promocyjna”) przez Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535 (dalej „Organizator”). 


  II. Czas trwania Akcji promocyjnej

  Akcja promocyjna trwa do 30.06.2022 r. 


  III. Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej

  Akcja promocyjna obowiązuje w stacjonarnych salonach optycznych Organizatora, działających pod marką „Fielmann” na terenie całej Polski (dalej „Salony Optyczne”). Lista Salonów Optycznych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna, dostępna jest na stronie internetowej www.fielmann.pl.


  IV. Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

  1. W Akcji promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca  posiadaczem karty rabatowej „Family and friends” (dalej „Karta rabatowa”), która w okresie jej trwania złoży w Salonie Optycznym zamówienie na co najmniej jedną parę okularów korekcyjnych, progresywnych albo przeciwsłonecznych korekcyjnych (dalej „okulary”). 
  2. Karta rabatowa obejmuje wszystkie okulary korekcyjne, progresywne oraz przeciwsłoneczne korekcyjne zakupione w ramach jednego zamówienia i uprawnia posiadacza do otrzymania 10% rabatu przy ich zakupie.
  3. Karta rabatowa ma charakter jednorazowy. Po wykorzystaniu zostaje przekazana Sprzedawcy w Salonie Optycznym i traci ważność. 
  4. Karta rabatowa obowiązuje przy zakupie tylko kompletnych okularów, tj. składających się z oprawy oraz dwóch soczewek.
  5. Obliczenie ostatecznej ceny promocyjnej okularów objętej Akcją promocyjną polega na pomniejszeniu jej ceny regularnej o wartość procentową zniżki, tj. o 10%. 
  6. Warunkiem otrzymania zniżki w Salonie Optycznym jest wręczenie Karty rabatowej pracownikowi Salonu Optycznego, opisanej w ust. 1 powyżej oraz stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przed złożeniem zamówienia na kompletne okulary.
  7. Organizator zastrzega, że Karta rabatowa nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać z niej wypłacony ekwiwalent w pieniądzu, ani nie jest z niej wydawana reszta. 
  8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w Akcji promocyjnej posiadaczowi Karty rabatowej, która jest nieczytelna, zniszczona, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwość, co do jej autentyczności.

  V. Łączenie Akcji promocyjnej z innymi promocjami

  1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, zniżkami, promocjami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności Akcja promocyjna nie łączy się z ofertą na okulary korekcyjne za 89 zł, ofertą na okulary progresywne za 279 zł i ofertą na okulary przeciwsłoneczne z korekcją za 129 zł.
  2. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) posiadacz Karty rabatowej ma prawo wyboru, czy korzysta z postanowień niniejszej Akcji promocyjnej, czy też uczestniczy w innej promocji.

  VI. Odpowiedzialność Organizatora za wady produktu zakupionego w drodze Akcji Promocyjnej

  1. Wszystkie okulary zakupione w ramach Akcji promocyjnej są objęte gwarancją satysfakcji, umożliwiającą bezpłatną wymianę i/lub zwrot zakupionych okularów bez konieczności podawania przyczyny;
  2. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi, w szczególności za wady fizyczne. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Organizator wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub nie usunął wady.
  3. Zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady, Uczestnik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażony byłby Uczestnik Akcji poprzez zaspokojenie w inny sposób roszczenia z tytułu rękojmi i odpowiedzialności za wady. 

  VII. Reklamacje i adres do korespondencji

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można kierować na piśmie na adres Organizatora: Fielmann Sp. z o.o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, lub za pośrednictwem e-mail: serwisklienta@fielmann.com z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji  Akcji promocyjnej, jak również poprzez infolinię pod numerem: +48 800 343562.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego; adres do korespondencji; opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądanie.
  3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do trzydziestu dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail. 
  4. Informacje dotyczące Akcji promocyjnej dostępne są w Salonach Optycznych Organizatora.

  VIII. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535. 
  2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zamówienia/zakupu w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego:
   a) w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej, 
   b) w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji), 
   c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego). 
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa: 
   a) prawo dostępu do swoich danych, 
   b) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
   c) prawo żądania usunięcia danych, 
   d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na warunkach opisanych w regulaminie,
   e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres serwisklienta@fielmann.com w temacie „dane osobowe” lub telefonicznie pod  numer telefonu +48 800 343 562.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji Akcji promocyjnej. 
   a) Przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie, 
   b) Przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że będą istniały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora. 
  6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji Promocyjnej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: 
   a) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem; 
   b) podmioty, przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora; 
   c) dostawcy usług prawnych i doradczych, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne).
  7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej. 
  8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej, niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika są usuwane lub poddawane anonimizacji. 
  9. Dane Osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
  10. Postanowienia Regulaminu, nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki, związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji Promocyjnej (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy sprzedaży okularów korekcyjnych lub wykonania badania wzroku w ramach działalności Organizatora).
    

  IX. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej oraz zostanie umieszczona w Salonach Optycznych. Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż jednomiesięczny. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień. 
  2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

    
  Zeichenfläche 4 Servi c e auditif Servizio per appa r e c chi acustici user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 BlikLight pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka