• moje konto
  • Okulary
  • Okulary przeciwsłoneczne
  • Soczewki kontaktowe
  • Porady
  • Usługi

  REGULAMIN AKCJI “BACK TO THE OFFICE – OKULARY Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO”

  “BACK TO THE OFFICE –  OKULARY Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w akcji promocyjnej „Okulary z filtrem światła niebieskiego” (dalej jako „Akcja”).
  2. Organizatorem Akcji jest Fielmann AG & Co. Service KG z siedzibą w Rathenow (Niemcy), An den Flugzeughallen 3, 14712 Rathenow, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poczdamie (niem. Amtsgericht Potsdam) do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRA 5635 P, posiadająca numer NIP-ID: DE283692902 / PL5263380729, adres e-mail: serwisklienta@fielmann.com, numer telefonu +48 800 343 562 (dalej „Organizator”).
  3. Akcja jest prowadzona w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: www.fielmann.pl (dalej „Sklep On-line”). Akcja nie obejmuje zamówień składanych w salonach stacjonarnych.
  4. Akcja trwa od 12 września 2022 r. do 12 października 2022 r.

  II. Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji

  1. Akcja jest adresowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych (dalej: „Uczestnicy”), które w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie w Sklepie On-line na okulary blokujące światło niebieskie (bez mocy korekcyjnej) wybrane spośród okularów dostępnych pod adresem: https://www.fielmann.pl/okulary/okulary-blokujace-niebieskie-swiatlo/ (dalej: „Okulary blokujące”).
  2. W ramach Akcji Uczestnicy, którzy dokonają zamówienia w Sklepie On-line zgodnie z ust. 1 powyżej, są uprawnieni do otrzymania rabatu w wysokości 10% naliczanego w ten sposób, iż cena regularna Okularów blokujących po uwzględnieniu rabatu ulega obniżeniu o 10% (dalej „Rabat”).
  3. Celem skorzystania z Rabatu Uczestnik zobowiązany jest do wpisania kodu rabatowego w oznaczonym miejscu w koszyku zamówienia po dodaniu produktu objętego promocją zgodnie z ust. 1 powyżej. Kod rabatowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu On-line.
  4. Rabat nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, zniżkami, promocjami oferowanymi przez Organizatora. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), uczestnik do nich uprawniony ma prawo wyboru, czy korzysta z Rabatu, czy też korzysta z innej oferty specjalnej.
  5. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakikolwiek inny ekwiwalent pieniężny.

  III. Reklamacje i adres do korespondencji

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji można kierować na piśmie na adres Organizatora: Fielmann AG & Co. Service KG, An den Flugzeughallen 3, 14712 Rathenow (Niemcy), lub za pośrednictwem e-mail: serwisklienta@fielmann.com, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w Akcji „Back to the office – Okulary z filtrem światła niebieskiego”.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądanie.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do czternastu dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

  IV. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fielmann AG & Co. Service KG z siedzibą w Rathenow (Niemcy), An den Flugzeughallen 3, 14712 Rathenow, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poczdamie (niem. Amtsgericht Potsdam) do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRA 5635 P.
  2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zamówienia/zakupu w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego:
   a) w celu przeprowadzenia Akcji,
   b) w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji),
   c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:
   a) prawo dostępu do swoich danych,
   b) prawo do sprostowania danych
   c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   d) prawo żądania usunięcia danych,
   e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na warunkach opisanych w Regulaminie,
   f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: serwisklienta@fielmann.com ze wskazaniem tematu maila: „dane osobowe” lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 800 343 562.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji Akcji.
   a) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie,
   b) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że będą istniały ważne, uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
  6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
   a) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem;
   b) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   c) dostawcy usług prawnych i doradczych, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne).
  7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.
  8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika są usuwane lub poddawane anonimizacji.
  9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
  10. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ochrony powyższych danych znajdą Państwo na stronie internetowej Sklepu Online (fielmann.pl) w zakładce „Ochrona danych”.
  11. Postanowienia Regulaminu nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki, związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy sprzedaży okularów korekcyjnych).

  V. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2022 r.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym lub naruszające dobre obyczaje.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, a zwłaszcza art. 919 i nast. dotyczące przyrzeczenia publicznego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne regulacje prawa polskiego.
  3. Treść niniejszego regulaminu nie stanowi elementu treści umowy sprzedaży Okularów, do której zastosowanie znajdą inne regulacje Organizatora, w tym zwłaszcza Ogólne warunki handlowe i informacje dla konsumentów dostępne pod adresem www.fielmann.pl/owh.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2022 r.

  Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka