• moje konto
  • Okulary
  • Okulary przeciwsłoneczne
  • Soczewki kontaktowe
  • Porady
  • Usługi

  REGULAMIN AKCJI “BACK TO THE OFFICE - OKULARY KOREKCYJNE Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO”

  “BACK TO THE OFFICE - OKULARY KOREKCYJNE Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO”

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w akcji promocyjnej „Okulary korekcyjne z filtrem światła niebieskiego” (dalej jako „Akcja”).
  2. Organizatorem Akcji jest Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535, adres e-mail: serwisklienta@fielmann.com, numer telefonu +48 800 343 562 (dalej „Organizator”).
  3. Akcja jest prowadzona we wszystkich salonach optycznych Organizatora, działających pod marką „Fielmann” na terenie całej Polski (dalej „Salony Optyczne”). Lista Salonów Optycznych, w których obowiązuje Akcja, jest dostępna na stronie internetowej https://www.fielmann.pl/salony. Akcja nie obejmuje zamówień składanych w sklepie internetowym fielmann.pl.
  4. Akcja trwa od 12 września 2022 r. do 12 października 2022 r.

  II. Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji

  1. Akcja jest adresowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które w okresie jej obowiązywania złożą w Salonie Optycznym zamówienie na parę okularów korekcyjnych (tj. jedna oprawa okularowa + 2 soczewki korekcyjne) z filtrem światła niebieskiego (dalej: „Uczestnicy” ), z zastrzeżeniem, iż Akcją objęte są wyłącznie okulary z oprawą w cenie regularnej 49 zł oraz  organicznymi, jednoogniskowymi korekcyjnymi soczewkami okularowymi w indeksie 1.5, z utwardzeniem i antyrefleksem  (dalej „Okulary korekcyjne”).
  2. W ramach Akcji Uczestnicy, którzy dokonają zamówienia w Salonie Optycznym zgodnie z ust. 1 powyżej, są uprawnieni do otrzymania rabatu naliczonego w ten sposób, iż cena regularna Okularów korekcyjnych po uwzględnieniu rabatu ulega każdorazowo obniżeniu do kwoty 399,00 zł (dalej „Rabat”).
  3. Rabat nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, zniżkami, promocjami oferowanymi przez Organizatora. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), uczestnik do nich uprawniony ma prawo wyboru, czy korzysta z Rabatu, czy też korzysta z innej oferty specjalnej.
  4. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakikolwiek inny ekwiwalent pieniężny.

  III. Reklamacje i adres do korespondencji:

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji można kierować na piśmie na adres Organizatora: Fielmann Sp. z o.o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, lub za pośrednictwem e-mail: serwisklienta@fielmann.com z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w Akcji „Back to the office - Okulary korekcyjne z filtrem światła niebieskiego”.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądanie.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do czternastu dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

  IV. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fielmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085535.
  2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zamówienia/zakupu w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego:
   a) w celu przeprowadzenia Akcji,
   b) w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji),
   c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:
   a) prawo dostępu do swoich danych,
   b) prawo do sprostowania danych
   c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   d) prawo żądania usunięcia danych,
   e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na warunkach opisanych w Regulaminie,
   f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Wszelkie wnioski oraz pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: serwisklienta@fielmann.com ze wskazaniem tematu maila: „dane osobowe” lub telefonicznie pod  numer telefonu: +48 800 343 562.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji Akcji.
   a) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie,
   b) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że będą istniały ważne, uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
  6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach, dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
   a) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem;
   b) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   c) dostawcy usług prawnych i doradczych, wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne).
  7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.
  8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestnika są usuwane lub poddawane anonimizacji.
  9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
  10. Postanowienia Regulaminu nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki, związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy wykonania badania wzroku w ramach działalności Organizatora).

  V. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2022 r.

  Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka